Priznavanje IBCM diploma

Procedura za priznavanje IBCM diploma u inostranstvu

Ukoliko želite da radite ili nastavite studije u inostranstvu, možda će biti neophodno da vaša diploma prethodno bude nostrifkovana od strane NARIC agencije (National Agency Recognition Information Centre).

  • Diplomci IBCM-a od 2016. godine treba da se obrate NARIC kancelariji u Pristini.
  • Studenti koji su završili IBCM pre 2016. godine, treba da se obrate IBCM-ovoj kancelariji za kontrolu kvaliteta (IBCM Quality Assurance office) radi utvrđivanja formata diplome za nostrifikaciju: qa@ibcmitrovica.eu

Šta je NARIC?

NARIC mreža se bavi akademskim priznavanjem diploma i perioda studiranja u državama članicama Evropske unije (EU), državama Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i sa teritorije Turske.

Šta je neophodno?

NARIC će vam pružiti sve informacije kao i listu neophodne dokumentacije potrebne za podnošenje zahteva za proces priznavanja.

Nakon predavanja dokumenata, vaša IBCM diploma i prateća dkumenta će biti overena apostil pečatom. Ovim dobijate potvrdu da ste završili studije u akreditovanoj i licenciranoj instituciji.

Uglavnom je samo ovaj postupak dovoljan za priznavanje kvalifikacija. Međutim, procedura priznavanja varira od države do države. NARIC kancelarija na Kosovu može takođe kontaktirati IBCM radi dalje provere.

Važno je napomenuti da su u većini zemalja, institucije visokog obrazovanja autonomne, i da donose sopstvene odluke o prihvatanju stranih studenata i priznavanje kredita i kvalifikacija iz inostranstva. Kao rezultat toga, mnoge NARIC kancelarije ne donose odluke o prijemu, ali nude informacije i savete o stranim obrazovnim sistemima i kvalifikacijama na zahtev.

Za više informacija o procedurama za priznavanje diploma u zemlji i regionu, pratite ovaj link za kontakt sa nacionalnim informativnim centrima.

Izvori

  • ENIC: European Network of Information Centers in the European Region i NARIC: National Academic Recognition Information Centers u Evropskoj uniji.
  • NARIC kancelarija na Kosovu, adresa: Agim Ramadani Priština, kontakt telefon: 038 213 049

IBCM

IBCM