Dardana Perteshoni është praktikante e OSBE-së në Kosovë

IBCM

IBCM