Sektori publik

Përkrahë zhvillimin e praktikave efektive të menaxhimit në administratën publike që kanë të bëjnë me teorinë sociale, demokratike dhe ekonomike.

Ekspertiza: Zhvillimi njerëzor, të drejtat e njeriut, zhvillimi i politikave, inovacioni i aplikuar, menaxhimi i projekteve, buxhetimi publik, komunikimi ndërkulturor, sistemet ligjore, integrimi në Bashkimin Europian.

IBCM

IBCM