Praktikë

Internshipet: Të gjithë studentët e IBCM-së duhet të kryejnë të paktën një internship gjatë programit të tyre të studimit.

Projektet e studentëve: IBCM punon shumë ngushtë me ndërmarrjet, Odat Ekonomike si dhe komunat, ministritë dhe OJQ-të për të ju
ofruar studentëve mundësitë pvr të aplikuar njohuritë e tyre në projekte të orientuara kah tregu.

Ndërmarrësia: IBCM inkurajon mendimin dhe veprimin inovativ. Shumë studentë të IBCM-së kanë themeluar bizneset e tyre.

IBCM

IBCM