Mirëmbajtës

International Business College Mitrovica është institucion arsmior për studentët 18+ vite, që ofron diploma profesionale 2 vjeçare dhe 3.5 vjeçare Baçelor të pranuara ndërkombëtarisht në fushën e Biznesit, Administrimit Publik si dhe Studimeve Mjedisore. Me ofrimin e mësimit sipas standardeve më të larta, kolegji (IBCM) gjithashtu karakterizohet edhe me çasjen e orientuar kah aplikimi, që siguron se të diplomuarit tanë kanë kualifikimin që është i rëndësishëm me tregun rajonal të punës. Moto e IBCM-së “Nga Teoria në Praktikë” është angazhim për orientimin e përhershëm ndaj botës së punës.

Aktualisht jemi duke rekrutuar një mirëmbajtës/e që do të kujteset për objektet dhe do të merret me punët e pastrimit dhe mirëmbajtjes. Qëllimi është që ta mbajmë objektin tonë të pastër dhe në gjendje të mirë.

Përgjegjësitë:

• Pastron zonat e caktuara të objektit (pluhurin, rregullimin, renditjen etj.)

• Kryen inspektimin dhe dokumentimin rutinor si dhe veprimet e mirëmbajtjes

• Njofton menaxhmentin rreth problemeve dhe nevojave për riparim

• Blen, dhe mbanë furnizimet e pastrimit

• Bashkëpunon me stafin

• Ndjek të gjitha rregullat e sigurisë dhe shëndetit

Kriteret:

• Përvojë pune si mirëmbajtës/e

• Njohuri të kemikaleve dhe furnizimeve të pastrimit

• Njohuri rreth të dhënave të sigurisë së materialit të pastrmimit

• Integritet

IBCM ofron:

  • Orar pune dhe kontratë të negociueshme sipas përvojës së kandidatit
  • Mjedis pune ndërkombëtar dhe dinamik;
  • Pagesë sipas njohurive dhe përvojës.

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitojeni ueb faqen e IBCM-së: www.ibcmitrovica.eu. Nëse jeni të interesuar, ju lutemi dërgojeni CV-në vacancies@ibcmitrovica.eu (Referencë: Mirëmbajtës). Afati për aplikim është 26 Shtator 2015.

IBCM

IBCM